about-top.jpg

Cead Isteach

Conas Iarratas a Dhéanamh ar Chúrsaí Chéad Bhliana

Is féidir le mic léinn ionchasacha na chéad bhliana cur isteach ar aon cheann nó gach ceann díobh seo a leanas:

  • Leibhéal 6, Ardteastas (2 bhliain)
  • Leibhéal 7, Céimeanna Baitsiléara ab initio (3 bliana)
  • Leibhéal 8, Céimeanna Baitsiléara (Ónor.) ab initio (de ghnáth 4 bliana, cé go bhfuil cuid acu 3 bliana)

Ba chóir d'iarrthóirí gur mian leo dul isteach sa chéad bhliain go lánaimseartha, agus atá ag cur i láthair cáilíochtaí ón AE/Limistéar Saorthrádála na hEorpa (LSE) mar bhonn iontrála, ba chóir dóibh a n-iarratas a dhéanamh tríd an CAO, go díreach chuig an choláiste. Tá cód 5 digit de chuid CAO ag siúl le gach clár chéad bhliana. Tá na cóid seo liostaithe i leathanaigh na gclár ar an suíomh seo. Lena chois sin, tá siad liostaithe i Lámhleabhar an CAO, atá ar fáil i gcóip crua sna scoileanna nó go díreach ón:

CAO

Teach an Túir
Sráid Eglinton
Gaillimh
Teil : (091) 509800

Féadfaidh tú leagan leictreonach den lámhleabhar CAO agus aon cheann de na leasuithe leis sin a íoslódáil anseo

Tá siad seo a leanas i measc na n-iarrthóirí ar chóir dóibh iarratas a dhéanamh díreach chuig LYIT, agus trí an CAO:

  • Iad sin a bhfuil Clár Bunrochtana an LYIT curtha i gcrích acu go rathúil,
  • Mic Léinn malairte Erasmus, agus
  • Is féidir le hiarrthóirí idirnáisiúnta atá ag déanamh iarratais ar bhonn cáilíochtaí a fuair siad lasmuigh den AE/LSE, iarratas díreach a dhéanamh lenár nOifig Idirnáisiúnta.

Tá foirm iarratais i lámhleabhar CAO.  Lena chois sin, is féidir iarratas a dhéanamh ar an idirlíon ag an suíomh www.cao.ie.  Tá iarratas idirlín níos inmholta ó tharla go bhfuil sé níos saoire, níos tapúla agus go bhfuil sé níos furasta earráidí a sheachaint ná mar atá le hiarratas ar pháipéar.  Féadfaidh tú próiseas an iarratais a fheiceáil ar taispeáint anseo.  Déan cinnte go n-úsáideann tú an cód cláir ceart nuair atá tú ag líonadh isteach an fhoirm iarratais don CAO.  Cuimhnigh an t-eolas ábhartha go léir a chur ar fáil, do dháta breithe agus sonraí na hArdteiste (bliain agus uimhir scrúdaithe) san áireamh nó sonraí do scrúduithe fágála scoile ar bith eile.

Tá an CAO in ann torthaí Ardteistiméireachta (ó 1995 nó níos moille), torthaí FETAC, nó torthaí caighdeánacha acadúla GC(S)E ón Ríocht Aontaithe nó Tuaisceart Éireann a aimsiú má tá an t-ainm agus an dáta breithe ceart ar eolas acu maraon le d’uimhir scrúdaithe agus an bhliain ina ndearna tú an scrúdú.

I dtaca le cineál ar bith eile scrúduithe, cáiliúcháin ghairmoideachais nó fheidhmeacha san áireamh, caithfidh tú cóip de na tras-scríbhinní a chur ar fáil. Ní mór don tras-scríbhinn a bheith sa teanga bhunaidh agus iad seo a leanas a thaispeáint: ainm an scrúdaithe, an foras dámhachtana, bliain bhronnta na dámhachtana, na hábhair a glacadh agus na gráid a fuarthas.  Murab é Béarla an teanga bhunaidh, caithfear aistriúchán deimhnithe ag nótaire a chur ar fáil chomh maith. Bí ar an eolas go bhfuil an leagan de dhíth orainn, an leagan sa teanga bhunaidh agus an leagan aistrithe deimhnithe, níl maitheas ar bith i gceann amháin gan an ceann eile.

Dátaí Deireanacha d’Iarratais Chéad Bhliana

Dátaí Deiridh d'Iarratais* (Ar-Líne/Leictreonach)SpriocdátaCostas
Iarratas Luath Ar-Líne         (Ar Lascaine) 20 Eanáir, 5.15 i.n. €25
Gnáthiarratas Ar-Líne
Dáta deiridh do chláracha srianta & cóid
1 Feabhra, 5.15 i.n. €40
Iarratas Ar-Líne Mall
NÍ féidir le hiarrthóirí do chóid srianta, iarrthóirí do chóid Altranais do Mhic Léinn Lánfhásta san áireamh, úsáid a bhaint as an dáta deiridh d’iarratas mall.
1 Bealtaine, 5.15 i.n.  €50
Athrú Intinne                         NÍ féidir le hiarrthóirí do chóid srianta, iarrthóirí do chóid Altranais do Mhic Léinn Lánfhásta san áireamh, a chur leis ag an phointe seo.  1 Bealtaine, 5.15 i.n.  Níl
Dátaí Deiridh d'Iarratais* (Páipéar/cóip crua) Spriocdáta Costas
Gnáthiarratas Páipéir
Dáta deiridh do chláir & cóid srianta
1 Feabhra, 5.15 i.n.  €40
Iarratas Mall ar Pháipéar 
NÍ féidir le hiarrthóirí do chóid srianta, iarrthóirí do chóid Altranais do Mhic Léinn Lánfhásta san áireamh, úsáid a bhaint as an dáta deiridh d’iarratas mall.
1 Bealtaine, 5.15 i.n. €80
Eisceacht ón Chlár Ama: Ní bhaineann sé seo ach le mic léinn atá cláraithe sa chéad bhliain san am i láthair agus gur mian leo athrú go clár eile.
Fochéimí sa Chéad Bhliain i gColáiste san am i láthair   Tabhair faoi deara nach bhfuil an dáta seo ar fáil ach d'fhochéimithe atá cláraithe cheana féin sa chéad bhliain in any HEI, agus a thosaigh ar an chlár sin tríd an CAO, agus atá anois ag iarraidh athrú go clár eile.  Caithfear an fhoirm iarratais a chur isteach i bhformáid páipéar agus é a bheith stampáilte, ar leathanach 2, ag an Chlárlann sa choláiste ina bhfuil tú cláraithe san am i láthair.  (See CAO handbook page 5)
22 Iúil, 5.15 pm €80
*NÍ CHEADAÍTEAR SÍNEADH AR NA SPRIOCDHÁTAÍ FOILSITHE AR CHÚINSÍ AR BITH
Tá táillí iarratais CAO neamh-in-aisíochta.

Íos-Riachtanais Iontrála don Chéad Bhliain

Go ginearálta, caithfidh iarrthóirí don chéad bhliain cúig ábhar, ar a laghad, a bheith bainte amach acu san Ardteistiméireacht (nó i scrúdú coibhéiseach idirnáisiúnta).                                                                                                                           

Matamaitic agus Béarla nó Gaeilge de dhíth d’fhormhór na gclár.
D’fhéadfadh riachtanais breise ábhair agus/nó grád faoi leith a bheith de dhíth i gcomhair roinnt clár.
Mar shampla:- tá ábhar eolaíochta de dhíth i gcomhair altranas agus altranas tréidliachta; tá ealaín de dhíth i gcomhair dearadh grafach.
Beidh riachtanais breise ábhair nó grád faoi leith liostaithe faoin cheannteideal Íos-Riachtanais Iontrála i leathanaigh na gclár.

Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána

Tá roinnt clár san LYIT a bhfuil gné socrúcháin iontu, agus d'fhéadfadh mic léinn theacht i dteagmháil le daoine fásta soghonta nó le páistí.  Tá sé riachtanach d'iarrthóirí ar na cláracha seo a dhul faoi Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána.  D'aon chlár ina gcaithfear Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána a fháil, ní chuirfear san áireamh iarrthóirí as lasmuigh den AE mura bhfuil, nó go dtí go bhfuil, méid na n-iarrthóirí cháilithe ón AE ídithe.

Iarrthóirí Lánfhásta

Séard atá i gceist le hiarrthóirí lánfhásta ná iad sin atá os cionn 23 bliain d’aois roimh 1ad lá d’Eanáir sa bhliain iontrála atá beartaithe. Beidh ar iarrthóirí lánfhásta do chláracha altranais triail inniúlachta agus agallamh a dhéanamh, eagraithe ag An Bhord Altranais i gcomhar le PAS (an Seirbhís do Cheapacháin Poiblí). De ghnáth, bíonn sé seo siúl i mí Aibreáin/Bealtaine. Faoi choinne tuilleadh eolais air seo, amharc ar shuíomh gréasáin na nGairmeacha Altranais,
Nursing Careers Website

I gcás na gclár eile go léir, beidh cuóta d’áiteanna teoranta curtha i leataobh d’iarrthóirí a dtugtar cead iontrála dóibh ar bhonn a lánfhástachta amháin. Déanfar an roghnú don chuóta seo ar bhunús roghnúcháin randamaigh ag Babhta A agus Babhta Nialais, agus beidh sé bunaithe ar rátáil randamach sannta ag an CAO. Beidh an seans ceannann céanna ag iomlán na n-iarrthóirí lánfhásta sa roghnúchán randamach sna babhtaí seo, ní miste cibé tá torthaí scrúduithe ar bith acu nó nach bhfuil.

Chomh maith leis sin, beidh iarrthóirí lánfhásta a bhfuil torthaí scrúduithe incháilithe acu, i dteideal cur isteach ar chomórtas ar leith ag Babhta 1 agus na babhtaí ina dhiaidh sin. Beidh iomaíocht i gceist le roghnú ag Babhta 1, agus na cinn ina dhiaidh, agus beidh sé bunaithe ar phointí gnóthaithe ó thorthaí scrúduithe incháilithe.

Ceisteanna Coitianta ó Iarrthóirí Lánfhásta
QQI/FE

Iarrthóirí Neamhchaighdeánacha

Is ionann Iarrthóirí Neamhchaighdeánach agus daoine atá ag cur i láthair cáilíochtaí ar bith eile seachas na cinn seo a leanas:

  • Ardteistiméireacht na hÉireann,
  • Torthaí QQI/FE, nó
  • A-Leibhéil Caighdeánacha Acadúla ón Ríocht Aontaithe agus Tuaisceart Éireann

Ba cheart do na hiarrthóirí seo a n-iarratas a chur isteach roimh an 1ad lá de mhí Feabhra chomh maith, agus leathanaigh 3 & 4 d’fhoirm iarratais an CAO a chomhlánú go cúramach.

Nuair is féidir a leithéid a dhéanamh, cuir doiciméadú tacaíochta, macasamhail athscríbinní ábhartha scrúduithe, isteach leis an fhoirm iarratais.

Ba chóir go mbeadh ainm an Scrúdaithe/na Dámhachtana, an t-ábhar (na hábhair) a ndearnadh staidéir orthu agus an grád (na gráid) deiridh léirithe ar Theastais Scrúdaithe.

Ní ghlactar le torthaí sealadacha.

Tábhachtach
Má tá tú ag cur i láthair scrúduithe neamhchaighdeánacha, m.sh. scrúduithe ar bith diomaite de Ardteistiméireacht na hÉireann, FETAC, nó scrúduithe reatha A-Leibhéil na Ríochta Aontaithe nó Thuaisceart Éireann, agus mura bhfuil torthaí na scrúduithe sin ar fáil ag am an iarratais, léirigh, le do thoil, (ar leathanach 4 d’fhoirm iarratais an CAO) an dáta a bhfuil tú ag súil lena gcur chuig an CAO.

Tá sé d’iallach ar an LYIT iomlán iarrthóirí a rátáil roimh bhabhta 1. Déanaimid seiceáil deiridh i gcomhair torthaí do iarrthóirí neamhchaighdeánacha thart fá 15 Lúnasa. Mura bhfuil do chuid torthaí ar fáil roimh an dáta sin, measfar nach bhfuil tú incháilithe. Fanóidh an cás sin amhlaidh mura/go dtí go gcuirfidh tú in iúl dúinn gur chóir athbhreithniú a dhéanamh ar d’iarratas siocair go bhfuil eolas úrnua ar fáil. Mar sin de, nuair a bhíonn torthaí do scrúduithe neamhchaighdeánacha ar fáil I nDIAIDH babhtha 1, tá sé tábhachtach go gcuirfeadh glao ar an Chlárlann san LYIT le cur in iúl dúinn go bhfuil na torthaí sin curtha chuig an CAO agat agus iarraidh orainn d’iarratas a athbhreithniú.

Iarrthóirí ó Thar Lear

Roimh iarratas CAO a chur isteach, athbhreithnigh an mhír seo, le do thoil.
Tig le iarrthóirí AE/LEE (Limistéar Eorpach Eacnamaíoch) amharc ar na treoirlínte do riachtanais iontrála anseo.
Lean an nasc faoi choinne tuilleadh eolais a fháil ar Íos-Riachtanais Iontrála.

Raibh an t-eolas seo úsáideach? Cliceáil anseo chun aiseolas a thabhairt.

Updated: Fri, 02 Jun 2017 14:01:36 BST