about-top.jpg

Cead Isteach

QQI/FET (FETAC roimhe seo)

Sa chás nach bhfuil tú incháilithe ar Ard-Oideachas bunaithe ar do thorthaí Ard-Teistiméireachta, tharlódh go bhféadfá cáilíocht a bhaint amach trí chúrsa PLC (Iar Ardteisiméireachta) nó FET (Breisoideachais agus Oiliúint), mar shampla, gradaim QQI ar Leibhéal 5.
I gcásanna áirithe glactar le Gradam ar bith QQI ar Leibhéal 5 um iontráil ar Ard-Oideachas.  Ach i gcuid mhór cás, agus maidir le cúrsaí ar ardéileamh (altranas, altranas tréidliachta, etc.), ní aithnítear ach líon teoranta gradam PLC/FET um iontráil ar choláiste.  Tharlódh freisin go gcaithfeá modúil áirithe ar leith a chuimsiú taobh istigh den gradam PLC/FET agat.  Mar sin, tá sé an-tábhachtach go mbeifeá cinnte faoi riachtanais choláiste roimh duit aon chúrsa PLC/FET a roghnú.  Maidir le gach cúrsa Ard-Oideachais is spéis leath, is gá duit eolas a fháil ar Ainm agus Cód aon ghradaim PLC/FET atá inghlactha.  Féadfaidh tú é seo a sheiceáil trí shuíomh gréasáin an CAO anseo.
Chomh luath agus a chinntíonn tú cad é an cúrsa PLC/FET is gá duit a chur chun cinn, caithfidh tú a fháil amach cén áit a bhfuil an cúrsa sin ar fáil.  Chun soláthar cúrsaí PLC/FET a chuardach cliceáil anseo. Cuir isteach ainm nó cód an chúrsa, agus gheobhaidh tú liosta de na cúrsaí uile a réitíonn le do chuardach, chomh maith le sonraí ar na háiteanna ina bhfuil siad ar fáil.
Is é seo a leanas an riachtanas ginearálta is lú atá ag teastáil i gcomhair iontrála dóibh siúd ag cur i láthair QQI/FET:
Leibhéal & Dámhachtain san LYITRiachtanas Iontrála FETAC/NCVA Leibhéal 2
Ardteastas Leibhéal 6 Dámhachtain iomlán QQI/FET leibhéal 5
Céim Bhaitsiléara ab-initio Leibhéal 7 Dámhachtain iomlán QQI/FET leibhéal 5
Céim Onóracha ab-initio Leibhéal 8 (seachas na gclár altranais) Dámhachtain iomlán QQI/FET leibhéal 5 i gcúrsa i réimse gaolmhar maraon le gradaim i dtrí mhodúl ar a laghad.
Cláracha Altranais Leibhéal 8
Dámhachtain QQI/FET leibhéal 5 in
 • 5M4349/DCHSN (staidéir altranais) nó
 • 5M4468/DCHSX (seirbhísí pobail agus sláinte) nó
 • 5M4339/DHSXX (tacaíocht chúram sláinte).
Ní mór d’iarrthóirí gradaim a bhaint amach in 5 modúl, ina measc gradaim in
 • D20001 (anatamaíocht agus fiseolaíocht), agus D20012 (réamhchúrsa altranais), agus
 • D20032 (fás agus forbairt an duine C20006 (bitheolaíocht).
Tabhair faoi deara go mbíonn 120 creidiúintí, de ghnáth, i nDámhachtain iomlán QQI/FET. Bronntar Teastas Comhpháirte nó Taifead Gnóthachtála ar iarrthóirí a n-éiríonn leo i modúl amháin nó níos mó de chuid QQI/FET leibhéal 5. Ní shásaíonn na Teastais Comhpháirte sin an riachtanais iontrála. Caithfidh iarrthóirí an dámhachtain iomlán ag Leibhéal 5/120 creidiúintí a bheith acu le bheith incháilithe le bheith curtha san áireamh do bhreithniúchán. I gcásanna áirithe, d’fhéadfaí modúil QQI/FET Leibhéal 5 a charnadh thar thréimhse níos faide ná bliain acadúil amháin. Ina leithéid de chás, tá sé de fhreagracht ar an iarrthóir é/í féin iarratas a chur chuig QQI chun an dámhachtain iomlán a fháil.
D’ainneoin na n-íosriachtanas ginearálta iontrála thuasluaite, tá riachtanais bhreise ag teastáil i gcás roinnt cúrsaí de chuid an LYIT faoi choinne modúil nó cúrsaí QQI/FET ar leith. Tá na riachtanais seo liostaithe sa chomhad:  FETAC Table Entry
         Pointí bunaithe ar thorthaí QQI/FETA Leibhéal 5
Déantar pointí a áireamh ó na hocht (8) modúl is fearr a chuirtear i láthair. Bíonn luach de chreidiúint amháin (1) ag dul d’fhormhór na ndámhachtainí a ghlactar ag leibhéal 2. Déantar Modúil dá leithéid a scóráil mar a leanas:
Pas:Tuillteanas:Gradam:
20 pointe 35 pointe 50 pointe
I gcás modúil le luach eile agus/nó ag leibhéil eile, déantar na scóir a choigeartú go pro rata mar a leanas:
Luach Creidiúintí ModúilGradamTuillteanasPas
Leibh.1Leibh.2Leibh.3Leibh.1Leibh.2Leibh.3Leibh.1Leibh.2Leibh.3
0.5 12.5 25 31.3 8.8 17.5 21.9 5 10 12.5
1.0 25 50 62.5 17.5 35 43.8 10 20 25
1.5 37.5 75 93.8 26.3 52.5 65.6 15 30 37.5
2.0 50 100 125 35 70 87.5 20 40 50
Tairiscintí bunaithe ar Thorthaí QQI/FET Leibhéal 5
Do roinnt clár sa Scoil Eolaíochta tá líon an-teoranta áiteanna ar fáil d'iarrthóirí QQI/FET leibhéal 5. (Féach an tábla)
Cód
Teideal an Chúrsa
Leibhéal
Cuóta QQI/FETA
LY908
Altranas Ginearálta
8
2 áit
LY918
Altranas Síciatrach
8
1 áit
LY928
Altranas do Dhaoine faoi Mhíchumas Intleachta
8
1 áit
LY906
Cúram, Sláinte agus Oideachas Luath-Óige
6
2 áit
LY968
Cúram, Sláinte agus Oideachas Luath-Óige
8
2 áit
LY916
Cúram Sláinte agus Sóisialta
6
2 áit
LY917
Cúram Sláinte agus Sóisialta
7
1 áit
LY806
Teicneoir Cógaisíochta
6
1 áit
LY816
Altranas Fiaclóireachta
6
1 áit
LY877
Talmhaíocht
7
1 áit
LY847
Altranas Tréidliachta 
7
1 áit
Is ar scrúduithe a glacadh in aon suí amháin a bhunófar scóir QQI/FET leibhéal 5 do na cláir seo agus measfar iad ar bhabhta zero amháin.  Maidir le hiarrthóirí QQI/FET leibhéal 5 ná bhfaigheann áit cuóta ag babhta náid, ach a bhfuil torthaí Ardteiste/GCSE acu fosta, is féidir leo cur isteach ar áiteanna neamhchuóta ag babhta 1.
Bí ar an eolas nach mbreathnófar ach ar thorthaí na hArdteiste ag Babhta 1.
bhreathnófar ar phointí bunaithe ar QQI/FET leibhéal 5 ag babhta 1 más rud é go bhfuil cuóta liostaithe thuas.
I gcás na gclár eile nach bhfuil líon áiteanna faoi leith liostaithe dóibh, féadfar pointí bunaithe ar thorthaí QQI/FET leibhéal 5 a chnuasach ó bhreis agus aon suí amháin, déantar scóir QQI/FET leibhéal 5 a áireamh san ord fiúntais i mbabhta 1.
Má shuigh mac léinn scrúdú fágála scoile chomh maith i.e. Ardteistiméireacht / GCSE, &rl., bainfear úsáid as an scrúdú is airde marcanna chun an rangú a dhéanamh.  Déanfar tairiscintí i mbabhta 1 le haghaidh cúrsaí nach bhfuil cuóta QQI/FET leibhéal 5 ar leith acu.

Do scór 2017 QQI/FET a ríomhadh

Bunófar pointí ar uasmhéid 120 creidiúintí rannchuidithe.  Measfar an 120 creidiúint is fearr chun críche scórála.  Féadfar uasmhéid 390 pointe a bhaint amach.

 1. Ar dtús, bí cinnte go bhfuil an dámhachtain agus modúil QQI/FET cearta agat le haghaidh an chúrsa LYIT is spéis leat.  Féadfaidh tú é seo a sheiceáil anseo

 2. Ansin, deimhnigh go bhfuil 120 creidiúint ar a laghad agat.  Ná tabhair aird ar aon chreidiúintí os cionn 120.

 3. Le haghaidh na creidiúintí atá á gcur isteach agat:

  • Méadaigh luach na creidiúna faoin ualú gráid, e.g.

  • Méadaigh faoi 3 do Ghradaim

  • Méadaigh faoi 2 do Chreidiúintí

  • Ná méadaigh do phas

 1. Suimigh suas iad seo.  Is é seo do scór lom.  Ní cóir go mbeadh sé níos mó ná 360, e.g. 120 creidiúint do Ghradaim = 120 X 3 = 360

 2. Méadaigh an scór lom seo faoi 13, ansin roinn an toradh faoi 12.

Is iad seo na pointí LOI don dámhachtain QQI/FET agat.

Ó 2017 sé uasmhéid na pointí LOI do dhámhachtain QQI/FET ná 390 pointe.

Tábhachtach                                                                                                                                                                                                 Do chúrsaí LYIT ag a bhfuil cuóta teoranta gairme, beidh feidhm le pointí bunaithe ar dhámhachtainí gairme mar QQI/FE ar bhabhta zero amháin.

Do gach cúrsa eile LYIT féadfar pointí bunaithe ar dhámhachtainí gairme mar QQI/FE a úsáid ar bhabhta 1 agus ar bhabhtaí níos déanaí.

QQI/FET Leibhéal 6
D’fhéadfadh iarrthóirí atá ag cur Gradaim FET ar Leibhéal 6 i láthair a bheith incháilithe ar roinnt díolúintí nó fiú amháin ar iontráil ag céim chun cinn go bliain 2 de réimse gaolmhar; tharlódh sé seo sa chás go bhfuil comhpháirt go leor idir na torthaí foghlama a bhaineadar amach tríd an QQI/FET ar Leibhéal 6 agus na torthaí foghlama ag lucht céadbhliana againne. Is  faoin Cheann Roinne cuí agus/nó oifigeach RPL ag LYIT atá sé an breithiúnas seo a thabhairt. Déanfar gach iarratas dá leithéid a mheas ann féin agus de bhua tuillteanais.
Chun a chinntiú cad iad na díolúintí a fhéadfaí a fháil, más ann dóibh, ba chóir d’iarrthóir atá ag cur Gradaim QQI/FET ar Leibhéal 6 i láthair iarratas a sheoladh díreach chuig LYIT. Cuirfear an t-iarratas ar aghaidh chuig an Ceann Roinne lena chinneadh. Ar eagla ná beadh an t-iarrthóir incháilithe ar aon díolúintí nó iontráil ag céim chun cinn, moltar d’iarrthóirí le cáilíochtaí QQI/FET ar leibhéal 6 iarratas ar an chéad bhliain a sheoladh, tríd an CAO – mar chúltaca.  
Raibh an t-eolas seo úsáideach? Cliceáil anseo chun aiseolas a thabhairt.
Updated: Thu, 22 Jun 2017 14:24:46 BST