about-top.jpg

Eolas Fúinn

Saoráil Faisnéise

Helen McGrandles
An Oifig Saorála Faisnéise
Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn
Bóthar an Chalaidh
Leitir Ceanainn
Co Dhún na nGall
(t) +35374 9186042
(r) foi@lyit.ie

***Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil na leathanaigh gréasáin seo faoi shaoráil faisnéise á n'athbhreithniú faoi láthair de réir riachtanais an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014***

http://foi.gov.ie/ 
Suíomh Gréasáin an Láraonaid Pholasaí um Shaoráil Fáisnéise sa Roinn Caiteachais Phoiblí.

Síníodh an tAcht um Shaoráil Faisnéise 2014 ("Acht 2014") mar a ritheadh ag Tithe an Oireachtais ina dhlí Dé Máirt 14ú Deireadh Fómhair 2014.  Tá feidhm leis an Acht ar an dáta seo agus uaidh seo amach.

Cad is Saoráil Faisnéise ann?
Faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 tá sé de cheart agat taifid a rochtain atá i seilbh na hInstitiúide seo agus i seilbh gach forais a thagann faoi réimse an Achta. Caithfidh an Institiúid míniú a thabhairt duit sa chás nach bhfaigheann tú pé eolas a n-iarrann tú agus de ghnáth caithfear an cinneadh a dhéanamh taobh istigh de 4 sheachtain.

Is iad príomhaidhmeanna an Achta ná cultúr oscailteachta, follasachta agus freagrachta a chothú agus a fhorbairt i bhforais phoiblí. Tá an tAcht ceaptha chun cead a thabairt don phobal faisnéis atá ag forais phoiblí a rochtain NACH bhfuil ar fáil de ghnáth trí fhoinsí eile. Tá rochtain faisnéise faoin Acht faoi réir ag díolúintí áirithe agus tá nósanna imeachta agus teorainn ama ar leith i gceist.

An tAcht um Shaoráil Faisnéise (SF) 2014
Faoin Reachtaíocht um Shaoráil Faisnéise tá na cearta dlíthiúla seo ag gach duine:

  • ceart rochtana ar thaifid oifigiúla atá ag forais phoiblí forordaithe faoi Acht;
  • ceart ar fhaisnéis phearsanta fúthu a cheartú nó a uasdhátú sa chás go bhfuil an fhaisnéis sin easnamhach, míchruinn nó míthreorach; agus
  • ceart ar chúiseanna a fháil maidir le cinntí déanta ag forais phoiblí a imríonn orthu.

Go ginearálta, tá baill den phobal i dteideal eolas oifigiúil a fháil ón Institiúid ar choinníoll nach bhfuil sé i gcoinne leas an phobail agus ceart príobáideachais an duine aonair.
Caithfear iarratais ar fhaisnéis a chur i scríbhinn chuig An Oifig Saorála Faisnéise.

Cad is féidir liom a lorg?  
Is féidir leat aon cheann de na nithe seo a leanas a lorg:

  • Taifid ar bith a bhaineann leat féin go pearsanta, is cuma cathain a cruthaíodh iad;
  • Gach taifead eile a cruthaíodh tar éis an dáta éifeachta.

 

Updated: Mon, 07 Nov 2016 12:04:19 GMT