about-top.jpg

Geatabhealaí

Scrúduithe
Nuair atá eolas ar bith de dhíth ort faoi scrúduithe – ó amchláir go suíomhanna scrúdaithe nó torthaí – tabhair cuairt ar an rannóg seo nó labhair lenár bhfoireann ins an Oifig Scrúduithe sa champas. 

Tá Oifig Scrúduithe LYIT ar oscailt ó Luan go hAoine ó 2.30 in go 5.00 in.  Déan teagmháil leis an bhfoireann ar 074 9186124 nó trí ríomhphost exams@lyit.ie
Tréimhse Scrúduithe an tSamhraidh
Scrúduithe an tSamhraidh:  Dé Céadaoin, 10 Bealtaine, go Dé hAoine, 19 Bealtaine. 
Is féidir leat amchláir Scrúduithe an tSamhraidh a fheiceáil ar líne.  
Cuimhnigh go bhféadfaí na hamhchláir seo a athrú ag am ar bith le linn thréimhse na scrúduithe. 
 
Beidh plean suíochán ar fáil ar dháta níos déanaí. 
Tá sé riachtanach go ndéanfaidh tú do shuíomh suí a sheiceáil roimh gach scrúdú. Cuimhnigh ar do chárta aitheantais mic léinn a thabhairt leat agus é a chur ar taispeáint ar an deasc feadh tréimhse an scrúdaithe.  Cuimhnigh go mb’fhéidir go mbeidh suíochán/suíomh éagsúil agat do roinnt scrúduithe agus tá sé seo luaite sa cholún eisceacht/nóta. 

Eolas Tábhachtach: Ní mór cloí leis na treoracha seo a leanas le linn na scrúduithe: 
 • Ní mór d’iarrthóirí a bheith i láthair do scrúdú 15 nóiméad ar a laghad roimh an am atá leagtha síos do thús an scrúduithe.  Seiceáil do phlean suí roimh an scrúdú ar an ngréasán.
 • Taispeáin do chárta aitheantais ar an deasc.
 • Níor chóir ach ábhair údaraithe a choinneáil ar do dheasc le linn an scrúdaithe.  Ba chóir gach ábhar eile agus maoin nach bhfuil ceadaithe go speisialta a chur ag tosach an tseomra.
 • Ní mór fóin phóca, ipodanna agus trealamh leictreonach ar bith a mhúchadh agus iad a fhágáil lasmuigh den ionad scrúduithe. Má aimsítear go bhfuil a leithéid de threalamh in úsáid tógfaidh an feitheoir é, déanfaidh an coiste um measúnú rialachán imscrúdú air seo agus beidh torthaí tromchúiseacha i gceist dóibh siúd a fhaightear i mbun caimiléireachta.
 • Níl cead agat an halla scrúdaithe a fhágáil le linn na huaire tosaigh nó na 30 nóiméad deiridh den scrúdú.  Más gá duit an seomra a fhágáil go sealadach beidh tú dod’ thionlacan ag feitheoir.
 • Ní féidir cead isteach i ndiaidh an chéad leathuair a’ chloig a thabhairt ach le cead roimh ré ón oifigeach scrúduithe agus imthosca maolaitheacha a bheith ann.
 • De ghnáth ní cheadófar am breise d’iarrthóir a thagann isteach déanach do sheisiún scrúdú ach amháin má ghlacann an t-oifigeach scrúduithe nó feitheoir le himthosca maolaitheacha.
 • Tabharfar cead isteach gan cheist d’iarrthóir a thagann isteach déanach laistigh den chéad leathuair a’ chloig de scrúdú.
 • Níl ach áireamháin matamaitice le húsáid.
 • Líon isteach clúdach tosaigh an fhreagarleabhair roimh thús an scrúdaithe.
 • Léigh go cúramach na treoracha ar fad ar an bpáipéar scrúdaithe.
 • Seiceáil go bhfuil an páipéar scrúdaithe ceart agat, agus tabhair faoi deara cad é fad an scrúdaithe.
 • Ba chóir fiosrú ar bith maidir leis an bpáipéar scrúdaithe a ardú le linn an ama léitheoireachta.  Fógrófar an freagra ar fiosrú ar bith dos na hiarrthóirí ar fad atá ag tabhairt faoin scrúdú.  Ardaigh do lámh chun aire an fheitheora a fháil.
 • Nuair atá an scrúdú críochnaithe ní mór duit do fhreagarleabha(i)r a thabhairt don bhfeitheoir agus leabhar tinrimh an scrúdaithe a shíniú.
 • Ní mór d’iarrthóirí ar tugadh am breise dóibh a gcárta a thaispeáint ar an deasc.
 • Fág an halla scrúdaithe & an t-ionad ag deireadh an scrúdaithe go tapa agus go ciúin d’fhonn an cur isteach is lú agus is féidir a dhéanamh d’iarrthóirí atá fágtha. 
Tréimhse Scrúduithe an Fhómhair
Scrúduithe an Fhómhair: Dé Céadaion, 30 Lúnasa, go Dé Céadaion 30 Lúnasa.
Is féidir leat  Amchláir Scrúduithe an Fhómhair a fheiceáil ar líne.

TABHAIR FAOI DEARA, LE DO THOIL: Rinneadh athruithe ar na hamchláir agus tá sé de dhualgas ort féin do chlár ama a sheiceáil roimh gach scrúdú.


Caithfidh an táille scrúduithe de €50 a bheith íoctha agat sula bhfoilseofar torthaí na scrúduithe ar an 7 Meán Fómhair. Coinneofar siar torthaí scrúduithe go dtí go mbeidh an táille sin, agus aon táillí dlite ar bith eile, íoctha go hiomlán.

Tá an táille ainmniúil de €50 i gceist chomh maith dóibh seo a leanas:
 • Mura bhfuil tú ach ag cur i gcrích measúnacht leanúnach, tionscadal nó uaireanta/leabhar saothair do shocrúchán oibre clinciúil.
 • Má tá “I” scríofa ar do thoradh (thorthaí) scrúduithe agus mura raibh tú ábalta scrúdú/measúnacht leanúnach/tionscadal nó uaireanta do shocrúchán oibre cliniciúil a críochnú i gceachtar seimeastar de bharr imthoscaí gan choinne i.e. tinneas, bás &rl.
 • Más rud é go bhfuil “WH” scríofa ar do thoradh scrúduithe, i.e. má tá uaireanta do shocrúchán oibre cliniciúil le críochnú agat nó má tá tuilleadh oibre le cur isteach agat athuair.
 • Gach mac léinn a fhaigheann deontas.

Má tá aon cheist agat i ndáil le do chuid scrúduithe, faigh i dteagmháil le hoifig na scrúduithe, le do thoil: exams@lyit.ie
Torthaí Scrúduithe
Beidh Torthaí Scrúduithe foilsithe ón 2.00 i.n. Dé Máirt, 13 Méan Fómhair 2018
Chun do chuid torthaí scrúduithe féin a fheiceáil cliceáil anseo 
Treoracha chun torthaí a fháil ar líne: Treoir Gréasáin Scrúdaithe 

Cad is brí leis na giorrúcháin seo a leanas ar mo thorthaí scrúduithe?
PS                Pas
EX                Diolúine/díolúintí bronnta - tá díolúine agat ó na scrúduithe ina bhfuil pas faighte
                    agat i.e. os cionn 40% agus aon ábhar faoi 40% le hathshuí
AB                As láthair ón scrúdú
FL                Teip – níor baineadh Díolúine ar bith ag an suí reatha
EB                Cinneadh Bhord Scrúduithe - déan teagmháil le do Cheann Roinne do thuilleadh eolais
DE                Iarchur ar thoradh/torthaí curtha ar athló
I                   Iarchur ar ábhar - bronntar iarchur más rud é go bhfuil imthosca maolaitheacha agat
                     – ciallaíonn sé go mbeidh ort an scrúdú a shuí sa chéad seisiún scrúdaithe eile atá ar
                    fáil.  Seiceáil an suíomh gréasáin dod’ amchlár scrúduithe nuair atá sé ar fáil

Má tá fiosrú agam faoi mo thoradh scrúduithe, cé leis ba chóir dom teagmháil a dhéanamh?
Mura bhfuil do thorthaí scrúduithe ar fáil ar líne b’fhéidir gurb é an fáth ná nach bhfuil tú cláraithe go hiomlán agus go gcaithfidh tú do tháillí atá dlite a íoc.  Más gá duit táillí a íoc déan teagmháil lenár nOifig Táillí ar 074-9186125.  Má tá fiosrú ar bith agat faoi do thorthaí scrúduithe déan teagmháil le do scoil chuí:
Scoil Ghnó – 074-916210/074 9186206/074-9186209
Scoil na hInnealtóireachta – 074-9186410
Scoil na hEolaíochta – 074-9186310
Scoil na Turasóireachta 074-9186612

Cad iad na céatadáin foriomlána do ghradaim?

Céim Onóracha
Céad Onóracha – 70% - 100%
Dara Onóracha Grád 1 – 60% - 69%
Dara Onóracha Grád 11 – 50% - 59%
Pas – 40% - 49%

Gnáthchéim/Ardteastas 
Gradam – 70% - 100%
Tuillteanas 1 – 60% - 69%
Tuillteanas 2 – 50% - 59%
Pas – 40% - 49% 

Cúiteamh agus Cúiteamh Chun Cinn
 
Is féidir le hiarrthóir nach n-éiríonn leis/léi an caighdeán pas riachtanach a bhaint amach i gceann amháin nó dhá ceann de na modúil i Scrúdú, mar sin féin, pas a fháil sa scrúdú foriomlán trí chúiteamh, laistigh de na teorainneacha a leagtar amach anseo thíos.
 • Ní féidir le hiarrthóirí cúiteamh a dhéanamh ach amháin nuair nach sáraíonn luach iomlán na gcreidiúintí a lorgaítear cúiteamh ina leith 10 gcreidiúintí in aon seimeastar amháin.  (Sa chleachtas, mar sin, is féidir le hiarrthóir cúiteamh a dhéanamh in aon mhodúil amháin 10 gcreidiúintí nó dhá mhodúil 5 chreidiúintí.  Is é uasmhéid na modúl ar féidir pas a fháil iontu le cúiteamh idir scrúduithe Sheimeastair 1 agus 2 ná ceathair – is é sin, dhá mhodúil 5 chreidiúint ar a mhéid i Seimeastar 1 agus dhá mhodúil 5 chreidiúint ar a mhéid i Seimeastar 2).
 • Ní féidir na marcanna atá faighte sa mhodúl/sna modúil scrúdaithe a bhfuil cúiteamh á mheas ina leith a bheith níos lú ná 35%, nuair is é 40% an caighdeán do phas.
 • Ní mór iomlán na n-ollmharcanna breise os cionn caighdeán an phas a fhaightear sna modúil a bhfuil pas faighte iontu a bheith ar a laghad dhá oiread na heaspachta ualaithe sa mhodúl/sna modúil scrúduithe atá á mheas do chúiteamh.  Nuair atá modúil 10 gcreidiúintí i gceist nó mór na marcanna a bheith ualaithe chun a bheith ag teacht le líon na gcreidiúintí.
 • Ní féidir cúiteamh a chur i bhfeidhm ach amháin nuair a bhaintear amach na marcanna scrúduithe atá iomchuí do sheimeastar ar leith ag an aon suí amháin m.sh. ní féidir le hiarrthóir a fuair cúitimh ag seisiún scrúduithe roimhe, agus atá ag tabhairt faoi na modúil scrúduithe atá fágtha i seimeastar, pas a fháil sa seimeastar le cúiteamh.
 • Ní féidir cúiteamh a chur i bhfeidhm ach amháin chun ligean d’iarrthóir pas a fháil sa scrúdú mar iomlán.  Ní féidir é a chur i bhfeidhm chun díolúintí nó díolúintí breise a bhronnadh.
Lá/Laethanta Comhairliúcháin
Tá sé tábhachtach aiseolas ar d’fheidhmíocht sna scrúduithe a fháil ó do léachtóirí nuair is féidir leat. Chun é seo a chinntiú, cuirtear Lá Comhairliúcháin ar fáil ionas gur féidir leis na mic léinn plé leis na léachtóirí ina n-aonair.  Seo an deis agat chun comhairle a fháil ar conas is féidir leat beart níos fearr a dhéanamh ins na scrúduithe.

Lá Comhairliúcháin: Dé hAoine, 16 Feabhra, idir 2.00 i.n. agus 5.00 i.n.
Athbhreithniú/Athsheiceáil ar Thorthaí Scrúdaithe
Má cheapann tú, mar mhac léinn, go bhfuil cuma mícheart ar na torthaí scrúdaithe agat, is féidir leat athbhreithniú nó athsheiceáil ar do pháipéir a lorg tar éis do na torthaí a theacht amach.

Caithfidh tú iarratas a dhéanamh chuig an Oifigeach Scrúduithe, ar an bhfoirm oifigiúil iarratais, laistigh de chúig lá oibre ó chuirtear na torthaí scrúdaithe ar fáil ar an suíomh gréasáin seo. Gheobhaidh tú na cleachtais maidir le athsheiceáil, athbhreithniú agus achomharc, maraon leis an bhfoirm iarratais, ach an nasc thíos a leanúint.

Is é an spriocdháta do na hiarratais le bheith istigh Dé Céadaoin, 20 Méan Fómhair ar 12.30 i.n.

Chun athbhreithniú no athsheiceáil ar thorthaí scrúdaithe a lorg: Recheck - Review Application Form
Tras-scríbhinn ar Thorthaí
Is féidir tras-scríbhinn(í) ar thorthaí a fháil ó gach Scoil nó ó Oifig na Scrúduithe ag brath ar an uair a rinneadh do scrúduithe.

Maidir le scrúduithe roimh 2002, ba chóir duit dul i dteagmháil le do Scoil/Roinn go díreach trí theagmháil a dhéanamh le:

Scoil na hEolaíochta
Roinn na hEolaíochta +353 74 9186310 marina.doherty@lyit.ie
Roinn an Altranais & Staidéar Sláinte +353 74 9186308 olivia.robb@lyit.ie
Roinn na Ríomheolaíochta +353 74 9186306 marnie.grier@lyit.ie
Scoil an Ghnó
An Roinn Staidéar Gnó +353 74 9186210 schoolofbusiness.admin@lyit.ie
An Roinn Dlí & Daonnachtaí
An Roinn Deartha & na Meán Cruthaitheach
Scoil na hInnealtóireachta
Roinn na hInnealtóireachta Sibhialta & Tógála +353 74 9186406 suzanne.boyle@lyit.ie
Roinn na hInnealtóireachta Leictreonaí & Meicniúla
Maidir le scrúduithe i ndiaidh 2002, déan teagmháil le hOifig na Scrúduithe ar exams@lyit.ie.
Teastas Athsholáthair
Tá cead tarmligthe ag LYIT Dámhachtain a bhronnadh ó 2006 i leith. Roimhe sin b’iad HETAC (ar a dtugtaí NCEA tráth), ar a dtugtar QQI anois, a d’eisigh na dámhachtana uile.

Dámhachtana roimh 2006

Má tá pár dúblach de dhíth ort i dtaca le Dámhachtain a baineadh amach roimh an mbliain 2006, beidh ort dul chuig suíomh gréasáin QQI agus na cáipéisí riachtanacha a íoslódáil mar seo a leanas:
 1. Téigh chui www.qqi.ie.
 2. Scrollaigh síos an leathanach agus roghnaigh I am…a Learner.
 3. Ansin roghnaigh Replacement Certificate Information.
 4. Anseo, gheobhaidh tú na foirmeacha a bheidh le líonadh isteach agat agus le cur ar ais chuig QQI in éineacht le táille.
 5. Beidh uimhir thagartha de dhíth ort. Seo í an uimhir scrúdaithe a bhí agat, agus is féidir í a fháil ó Oifig na Scrúduithe in LYIT (exams@lyit.ie).
Dámhachtana i ndiaidh 2006

Is iad LYIT a eisíonn gach pár dúblach i ndiaidh 2006 agus ba chóir cloí leis an nós imeachta seo a leanas:
 1. 1. Ní mór duit teagmháil a dhéanamh le hOifig na Scrúduithe (+353 74 9186127/grainne.mcbrearty@lyit.ie) chun iad a chur ar an eolas go bhfuil sé ar intinn agat Teastas Athsholáthair a lorg.
 2. 2. Beidh ort Statutory Declaration  a chur isteach chun a rá go bhfuil an pár bunaidh caillte nó scriosta, agus ní mór é seo a bheith sínithe agus séalaithe/stampáilte ag Coimisinéir Mionnaí nó aturnae atá ag cleachtadh.
 3. 3. Chomh maith le do dhearbhú, ní mór duit Additional Information Form a líonadh isteach sa chaoi is gur féidir gach iarratas a dhearbhú go héasca.
 4. 4. Ní mór don iarratasóir táille €65 a íoc in aghaidh gach pár dúblach (b’fhéidir go mbeidh costais postais ann freisin). Déantar an íocaíocht seo ar líne, agus is féidir treoracha ar an mbealach le híocaíocht a dhéanamh a fháil instructions on how to pay.
 5. 5. Nuair a bheidh an foirmeacha uile agus an íocaíocht curtha faoi bhráid Oifig na Scrúduithe, eiseofar pár dúblach chugat.
Forábhar Dioplóma
Cad é an Forábhar Dioplóma Eorpach?
Tá cáilíochtaí nua ag méadú as cuimse ar fud an domhain agus tá tíortha de shíor ag athrú a gcóras cáilíochta agus a struchtúr oideachais. Le méadú ar líon na saoránach atá ag gluaiseacht thart agus aitheantas cóir á lorg acu ar a gcáilíochtaí lasmuigh dá dtíortha dúchais, tá fadhb domhanda ann anois le neamhaitheantas agus le droch-mheasúnú ar cháilíochtaí. Ó tharla nach dtugann na bundintiúir neart eolais i gcónaí, féadfaidh sé a bheith deacair leibhéal agus feidhm na cáilíochtaí a mheas gan míniú mionsonrach. Freagra is ea an Forábhar Dioplóma Eorpach ar na dúshláin seo.

Cothaíonn sé trédhearcacht san ardoideachas agus breithiúnas cóir agus eolach maidir le cáilíochtaí. Cuidíonn sé le soghluaiseacht céimithe agus le rochtain ar dheiseanna foghlama ar feadh an tsaoil. Freisin freastalaíonn sé ar athruithe tapa i gcáilíochtaí.  Cruthaíonn LYIT an Forábhar Dioplóma Eorpach de réir teimpléid a forbraíodh ag Coimisiúin na hEorpa, Comhairle na hEorpa agus UNESCO.

Conas is féidir liom m’Fhorábhar Eorpach a fháil?
Ón bhliain 2010 i leith is féidir le mic léinn teacht ar a gcáipéisí acadúla ar líne trí chóras cáipéisí leictreonacha slán.  Téann mic léinn isteach sa chóras lena n-aitheantas mic léinn agus a bpasfhocal/uimhir pin. Is féidir an córas ar líne a rochtain leis an nasc seo a leanas: Córas Leictreonach Digiteach Mic Léinn/Céimí.  Nuair atá tú logáilte isteach sa chóras, is féidir leat an cáipéisí atá ar fáil duit a fheiceáil. Lean na céimeanna sa chóras. Má tá deacracht ar bith agat féach ar threoir an úsáideora.
Sampla de Thras-Scríbhinn de Thorthaí

Le haghaidh tuilleadh eolais féach ar shuíomh gréasáin oifigiúil Phróiseas Bologna.