about-top.jpg

Geatabhealaí

Scrúduithe
Nuair atá eolas ar bith de dhíth ort faoi scrúduithe – ó amchláir go suíomhanna scrúdaithe nó torthaí – tabhair cuairt ar an rannóg seo nó labhair lenár bhfoireann ins an Oifig Scrúduithe sa champas. 

Tá Oifig Scrúduithe LYIT ar oscailt ó Luan go hAoine ó 2.30 in go 5.00 in.  Déan teagmháil leis an bhfoireann ar 074 9186124 nó trí ríomhphost exams@lyit.ie
Tréimhse Scrúduithe an Gheimhridh

Scrúduithe Geimhridh: Is féidir leat Cláir Ama Scrúduithe an Gheimhridh a fheiceáil ar líne. Cuimhnigh le do thoil gur féidir na hamchláir seo a athrú am ar bith le linn tréimhse na scrúduithe.

Plean Suíochán na Scrúduithe: Beidh sé ar fáil níos gaire don dáta scrúdaithe.

Tabhair faoi deara nach bhfuil cead agat málaí nó leabhair ar bith a thabhairt isteach chuig halla na scrúduithe, agus bainfear ábhair ar bith den sórt sin den halla.

Ní mór d'iarrthóirí a bheith i láthair do scrúdú 15 nóiméad ar a laghad roimh an am ceaptha le haghaidh thús an scrúdaithe. Seiceáil do phlean suíochán roimh an scrúdú.

 • Ní bheidh cead isteach tar éis na chéad leathuair an chloig ach amháin má fhaightear cead roimh ré ón oifigeach scrúduithe agus ach amháin má tá imthosca maolaitheacha i gceist.
 • De ghnáth, ní cheadófar am breise d'iarrthóir a thagann déanach chuig seisiún scrúdaithe, ach amháin sa chás go nglacann an t-oifigeach scrúduithe nó an feitheoir le cúinsí maolaithe.
 • Níl cead agat halla na scrúduithe a fhágáil le linn na chéad uair an chloig ná le linn an 30 nóiméad deiridh den scrúdú. Más gá duit an seomra a fhágáil go sealadach rachaidh tú éineacht le feitheoir.


Tá na Treoracha do na Scrúduithe ar fáil ar ár suíomh gréasáin. Glacfaidh gach scrúdú dhá uair an chloig ach amháin má shonraítear a mhalairt ar do chlár ama. Tabhair faoi deara ar do chlár ama má tá do scrúdú le bheith ar siúl ar maidin, tar éis lóin nó um thráthnónta. Tá amanna ar leith i gceist do gach scrúdú. Tá an láthair ina mbeidh do chuid scrúduithe sonraithe ar an gclár ama.

Cárta Mac Léinn: Caithfidh tú do chárta mac léinn a thabhairt leat chun cead isteach sa tseomra scrúdaithe a fháil agus caithfidh tú do chárta a thaispeáint ar do bhinse le linn an scrúdaithe.

Má tá ceist ar bith agat maidir le do chuid scrúduithe déan teagmháil le do thoil leis an Oifig Scrúduithe:
Claire: 074-986124 nó claire.mcloone@lyit.ie
Tracy: 074-986126 nó tracy.sherridan@lyit.ie

Tréimhse Scrúduithe an tSamhraidh
Scrúduithe an tSamhraidh:  Dé Céadaoin, 13 Bealtaine, go Dé hAoine, 22 Bealtaine. 
Is féidir leat amchláir Scrúduithe an tSamhraidh a fheiceáil ar líne.  
Cuimhnigh go bhféadfaí na hamhchláir seo a athrú ag am ar bith le linn thréimhse na scrúduithe. 
 
Is féidir leat an Plean Suí a fheiceáil ar líne. 
Tá sé riachtanach go ndéanfaidh tú do shuíomh suí a sheiceáil roimh gach scrúdú. Cuimhnigh ar do chárta aitheantais mic léinn a thabhairt leat agus é a chur ar taispeáint ar an deasc feadh tréimhse an scrúdaithe.  Cuimhnigh go mb’fhéidir go mbeidh suíochán/suíomh éagsúil agat do roinnt scrúduithe agus tá sé seo luaite sa cholún eisceacht/nóta. 

Eolas Tábhachtach: Ní mór cloí leis na treoracha seo a leanas le linn na scrúduithe: 
 • Ní mór d’iarrthóirí a bheith i láthair do scrúdú 15 nóiméad ar a laghad roimh an am atá leagtha síos do thús an scrúduithe.  Seiceáil do phlean suí roimh an scrúdú ar an ngréasán.
 • Taispeáin do chárta aitheantais ar an deasc.
 • Níor chóir ach ábhair údaraithe a choinneáil ar do dheasc le linn an scrúdaithe.  Ba chóir gach ábhar eile agus maoin nach bhfuil ceadaithe go speisialta a chur ag tosach an tseomra.
 • Ní mór fóin phóca, ipodanna agus trealamh leictreonach ar bith a mhúchadh agus iad a fhágáil lasmuigh den ionad scrúduithe. Má aimsítear go bhfuil a leithéid de threalamh in úsáid tógfaidh an feitheoir é, déanfaidh an coiste um measúnú rialachán imscrúdú air seo agus beidh torthaí tromchúiseacha i gceist dóibh siúd a fhaightear i mbun caimiléireachta.
 • Níl cead agat an halla scrúdaithe a fhágáil le linn na huaire tosaigh nó na 30 nóiméad deiridh den scrúdú.  Más gá duit an seomra a fhágáil go sealadach beidh tú dod’ thionlacan ag feitheoir.
 • Ní féidir cead isteach i ndiaidh an chéad leathuair a’ chloig a thabhairt ach le cead roimh ré ón oifigeach scrúduithe agus imthosca maolaitheacha a bheith ann.
 • De ghnáth ní cheadófar am breise d’iarrthóir a thagann isteach déanach do sheisiún scrúdú ach amháin má ghlacann an t-oifigeach scrúduithe nó feitheoir le himthosca maolaitheacha.
 • Tabharfar cead isteach gan cheist d’iarrthóir a thagann isteach déanach laistigh den chéad leathuair a’ chloig de scrúdú.
 • Níl ach áireamháin matamaitice le húsáid.
 • Líon isteach clúdach tosaigh an fhreagarleabhair roimh thús an scrúdaithe.
 • Léigh go cúramach na treoracha ar fad ar an bpáipéar scrúdaithe.
 • Seiceáil go bhfuil an páipéar scrúdaithe ceart agat, agus tabhair faoi deara cad é fad an scrúdaithe.
 • Ba chóir fiosrú ar bith maidir leis an bpáipéar scrúdaithe a ardú le linn an ama léitheoireachta.  Fógrófar an freagra ar fiosrú ar bith dos na hiarrthóirí ar fad atá ag tabhairt faoin scrúdú.  Ardaigh do lámh chun aire an fheitheora a fháil.
 • Nuair atá an scrúdú críochnaithe ní mór duit do fhreagarleabha(i)r a thabhairt don bhfeitheoir agus leabhar tinrimh an scrúdaithe a shíniú.
 • Ní mór d’iarrthóirí ar tugadh am breise dóibh a gcárta a thaispeáint ar an deasc.
 • Fág an halla scrúdaithe & an t-ionad ag deireadh an scrúdaithe go tapa agus go ciúin d’fhonn an cur isteach is lú agus is féidir a dhéanamh d’iarrthóirí atá fágtha. 
Torthaí Scrúduithe
Beidh Torthaí Scrúduithe foilsithe ón 7.00 i.n. Dé hAoine, 10 Feabhra 2017
Chun do chuid torthaí scrúduithe féin a fheiceáil cliceáil anseo 
Treoracha chun torthaí a fháil ar líne: Treoir Gréasáin Scrúdaithe 

Cad is brí leis na giorrúcháin seo a leanas ar mo thorthaí scrúduithe?
PS                Pas
EX                Diolúine/díolúintí bronnta - tá díolúine agat ó na scrúduithe ina bhfuil pas faighte
                    agat i.e. os cionn 40% agus aon ábhar faoi 40% le hathshuí
AB                As láthair ón scrúdú
FL                Teip – níor baineadh Díolúine ar bith ag an suí reatha
EB                Cinneadh Bhord Scrúduithe - déan teagmháil le do Cheann Roinne do thuilleadh eolais
DE                Iarchur ar thoradh/torthaí curtha ar athló
I                   Iarchur ar ábhar - bronntar iarchur más rud é go bhfuil imthosca maolaitheacha agat
                     – ciallaíonn sé go mbeidh ort an scrúdú a shuí sa chéad seisiún scrúdaithe eile atá ar
                    fáil.  Seiceáil an suíomh gréasáin dod’ amchlár scrúduithe nuair atá sé ar fáil

Má tá fiosrú agam faoi mo thoradh scrúduithe, cé leis ba chóir dom teagmháil a dhéanamh?
Mura bhfuil do thorthaí scrúduithe ar fáil ar líne b’fhéidir gurb é an fáth ná nach bhfuil tú cláraithe go hiomlán agus go gcaithfidh tú do tháillí atá dlite a íoc.  Más gá duit táillí a íoc déan teagmháil lenár nOifig Táillí ar 074-9186125.  Má tá fiosrú ar bith agat faoi do thorthaí scrúduithe déan teagmháil le do scoil chuí:
Scoil Ghnó – 074-916210/074 9186206/074-9186209
Scoil na hInnealtóireachta – 074-9186410
Scoil na hEolaíochta – 074-9186310
Scoil na Turasóireachta 074-9186612

Cad iad na céatadáin foriomlána do ghradaim?

Céim Onóracha
Céad Onóracha – 70% - 100%
Dara Onóracha Grád 1 – 60% - 69%
Dara Onóracha Grád 11 – 50% - 59%
Pas – 40% - 49%

Gnáthchéim/Ardteastas 
Gradam – 70% - 100%
Tuillteanas 1 – 60% - 69%
Tuillteanas 2 – 50% - 59%
Pas – 40% - 49% 

Cúiteamh agus Cúiteamh Chun Cinn
 
Is féidir le hiarrthóir nach n-éiríonn leis/léi an caighdeán pas riachtanach a bhaint amach i gceann amháin nó dhá ceann de na modúil i Scrúdú, mar sin féin, pas a fháil sa scrúdú foriomlán trí chúiteamh, laistigh de na teorainneacha a leagtar amach anseo thíos.
 • Ní féidir le hiarrthóirí cúiteamh a dhéanamh ach amháin nuair nach sáraíonn luach iomlán na gcreidiúintí a lorgaítear cúiteamh ina leith 10 gcreidiúintí in aon seimeastar amháin.  (Sa chleachtas, mar sin, is féidir le hiarrthóir cúiteamh a dhéanamh in aon mhodúil amháin 10 gcreidiúintí nó dhá mhodúil 5 chreidiúintí.  Is é uasmhéid na modúl ar féidir pas a fháil iontu le cúiteamh idir scrúduithe Sheimeastair 1 agus 2 ná ceathair – is é sin, dhá mhodúil 5 chreidiúint ar a mhéid i Seimeastar 1 agus dhá mhodúil 5 chreidiúint ar a mhéid i Seimeastar 2).
 • Ní féidir na marcanna atá faighte sa mhodúl/sna modúil scrúdaithe a bhfuil cúiteamh á mheas ina leith a bheith níos lú ná 35%, nuair is é 40% an caighdeán do phas.
 • Ní mór iomlán na n-ollmharcanna breise os cionn caighdeán an phas a fhaightear sna modúil a bhfuil pas faighte iontu a bheith ar a laghad dhá oiread na heaspachta ualaithe sa mhodúl/sna modúil scrúduithe atá á mheas do chúiteamh.  Nuair atá modúil 10 gcreidiúintí i gceist nó mór na marcanna a bheith ualaithe chun a bheith ag teacht le líon na gcreidiúintí.
 • Ní féidir cúiteamh a chur i bhfeidhm ach amháin nuair a bhaintear amach na marcanna scrúduithe atá iomchuí do sheimeastar ar leith ag an aon suí amháin m.sh. ní féidir le hiarrthóir a fuair cúitimh ag seisiún scrúduithe roimhe, agus atá ag tabhairt faoi na modúil scrúduithe atá fágtha i seimeastar, pas a fháil sa seimeastar le cúiteamh.
 • Ní féidir cúiteamh a chur i bhfeidhm ach amháin chun ligean d’iarrthóir pas a fháil sa scrúdú mar iomlán.  Ní féidir é a chur i bhfeidhm chun díolúintí nó díolúintí breise a bhronnadh.
Lá/Laethanta Comhairliúcháin
Tá sé tábhachtach aiseolas ar d’fheidhmíocht sna scrúduithe a fháil ó do léachtóirí nuair is féidir leat. Chun é seo a chinntiú, cuirtear Lá Comhairliúcháin ar fáil ionas gur féidir leis na mic léinn plé leis na léachtóirí ina n-aonair.  Seo an deis agat chun comhairle a fháil ar conas is féidir leat beart níos fearr a dhéanamh ins na scrúduithe.

Lá Comhairliúcháin: Dé Luain, 13 Feabhra, idir 1.30 agus 5.30 i.n.
Forábhar Dioplóma
Cad é an Forábhar Dioplóma Eorpach?
Tá cáilíochtaí nua ag méadú as cuimse ar fud an domhain agus tá tíortha de shíor ag athrú a gcóras cáilíochta agus a struchtúr oideachais. Le méadú ar líon na saoránach atá ag gluaiseacht thart agus aitheantas cóir á lorg acu ar a gcáilíochtaí lasmuigh dá dtíortha dúchais, tá fadhb domhanda ann anois le neamhaitheantas agus le droch-mheasúnú ar cháilíochtaí. Ó tharla nach dtugann na bundintiúir neart eolais i gcónaí, féadfaidh sé a bheith deacair leibhéal agus feidhm na cáilíochtaí a mheas gan míniú mionsonrach. Freagra is ea an Forábhar Dioplóma Eorpach ar na dúshláin seo.

Cothaíonn sé trédhearcacht san ardoideachas agus breithiúnas cóir agus eolach maidir le cáilíochtaí. Cuidíonn sé le soghluaiseacht céimithe agus le rochtain ar dheiseanna foghlama ar feadh an tsaoil. Freisin freastalaíonn sé ar athruithe tapa i gcáilíochtaí.  Cruthaíonn LYIT an Forábhar Dioplóma Eorpach de réir teimpléid a forbraíodh ag Coimisiúin na hEorpa, Comhairle na hEorpa agus UNESCO.

Conas is féidir liom m’Fhorábhar Eorpach a fháil?
Ón bhliain 2010 i leith is féidir le mic léinn teacht ar a gcáipéisí acadúla ar líne trí chóras cáipéisí leictreonacha slán.  Téann mic léinn isteach sa chóras lena n-aitheantas mic léinn agus a bpasfhocal/uimhir pin. Is féidir an córas ar líne a rochtain leis an nasc seo a leanas: Córas Leictreonach Digiteach Mic Léinn/Céimí.  Nuair atá tú logáilte isteach sa chóras, is féidir leat an cáipéisí atá ar fáil duit a fheiceáil. Lean na céimeanna sa chóras. Má tá deacracht ar bith agat féach ar threoir an úsáideora.
Sampla de Thras-Scríbhinn de Thorthaí

Le haghaidh tuilleadh eolais féach ar shuíomh gréasáin oifigiúil Phróiseas Bologna.
Athbhreithniú/Athsheiceáil ar Thorthaí Scrúdaithe
Má cheapann tú, mar mhac léinn, go bhfuil cuma mícheart ar na torthaí scrúdaithe agat, is féidir leat athbhreithniú nó athsheiceáil ar do pháipéir a lorg tar éis do na torthaí a theacht amach.

Caithfidh tú iarratas a dhéanamh chuig an Oifigeach Scrúduithe, ar an bhfoirm oifigiúil iarratais, laistigh de chúig lá oibre ó chuirtear na torthaí scrúdaithe ar fáil ar an suíomh gréasáin seo. Gheobhaidh tú na cleachtais maidir le athsheiceáil, athbhreithniú agus achomharc, maraon leis an bhfoirm iarratais, ach an nasc thíos a leanúint.

Is é an spriocdháta do na hiarratais le bheith istigh Déardaoin, 16 Feabhra ar 3.30 i.n.

Chun athbhreithniú no athsheiceáil ar thorthaí scrúdaithe a lorg: Recheck - Review Application Form