about-top.jpg

Traenáil Nua Turasóireachta Seolta don Idirbhliain

TY & Tourism Training Pilot_April17Rinneadh togra píolótach nua i dTraenáil Turasóireachta don Idirbhliain, atá maoinithe ag Comhairle Chontae Dhún na nGall, a sheoladh Dé Máirt (4/4/17) i Scoil Turasóireachta LYIT sna Cealla Beaga.  I ndiaidh comhairleoireacht le tionscal na turasóireachta, léiríodh go mbíonn líon suntasach de dhaltaí sinsearacha dara leibhéal fostaithe i bhfiontair turasóireachta/fáilteachais ar bhonn séasúrach/páirtaimseartha agus nach bhfuil oiliúint ar leith don tionscal sin faighte ag an mhórchuid de na daltaí agus, i gcuid mhór cásanna, gur beag feasacht atá acu ar eolas faoi thionscal na turasóireachta agus faoi scileanna seirbhíse.

Tabharfaidh Scoil Turasóireachta LYIT na gCealla Beaga clár traenála ar feadh ceithre lá do dhaltaí Idirbhliana. Beidh an clár a sheachadadh lá amháin sa tseachtain (thar ceithre seachtaine) ar bhonn píolótach do dhá scoil dara leibhéal – Gairmscoil na Mainistreach, Baile Dhún na nGall, agus Coláiste Naomh Columba, Srath an Urláir.  San iomlán, earcófar 40 dalta isteach sa chlár, 20 ó gach scoil.

Rachaidh an clár i ngleic le saincheisteanna a thóg an tionscal agus páirtithe leasmhara trí dhíriú ar oiliúint bhunúsach ar thionscal na turasóireachta i gContae Dhún na nGall le fócas ar leith ar bhia réigiúnach, ar cheardaíocht agus ar ghníomhaíochtaí turasóireachta feadh cuid s’againne de Shlí an Atlantaigh Fhiáin. Amharcóidh sé fosta ar sheirbhís bialainne, le buneolas ar shláinteachas bia, láimhseáil bia agus ar chúram custaiméara laistigh d’earnáil na turasóireachta.

Macasamhail na hearnálacha seirbhíse eile, déantar stéiréitíopáil go minic ar ghairmeacha fáilteachas mar jabanna le pá íseal agus leibhéal iontrála íseal agus beagán seans dul chun cinn a dhéanamh. Ar an tséala sin, níl a fhios ag oibrithe cáilithe, go speisialta daoine óga, faoina gairmeacha fáilteachais atá ar fáil. De bhrí go bhfuil tionscal an fháilteachais ag fás, tá aimsiú fostaithe maithe, go speisialta oibrithe óga, thar a bheith tábhachtach.  Cuireann an réimse gníomhaíochtaí ilchineálacha a ofrálann ár dtionscal turasóireachta deiseanna jabanna iontach maith ar fáil do dhaoine le scileanna agus cúlraí oideachais éagsúla. Beidh go leor postanna ann do dhaoine atá ag cuartú jab den chéad uair agus d’oibrithe séasúracha.

Dúirt Séamus Neely, Príomhfheidhmeannach, Comhairle Chontae Dhún na nGall é seo a leanas: "Mar gheall ar sheoladh thionscnamh margaíochta Shlí an Atlantaigh Fhiáin le Fáilte Éireann sa bhliain 2014, tá méadú tagtha ar líon na gcuairteoirí go Dún na nGall agus tá sé seo ag tabhairt buntáistí suntasacha chuig earnáil na turasóireachta. Cabhróidh an togra seo leis an tionscnamh seo de bharr go ndíreoidh sé ar thraenáil agus ar chur le scileanna ár lucht saothair óga séasúracha agus ar thabhairt na scileanna fíor-riachtanacha dóibh a chuideoidh leo a bheith ámharach obair a fháil san earnáil".

Dúirt an Comhairleoir Terence Slowey, Cathaoirleach, Comhairle Contae Dhún na nGall: "I mbliana féin, mhéadaigh Dún na nGall a bhranda domhanda, go háirithe de thairbhe a bheith ainmnithe mar an ‘Coolest Place on the Planet’ ag an National Geographic. Dá bhrí sin, tá traenáil níos tábhachtaí ná riamh siocair go bhfuil fáilteachas agus tionscal na turasóireachta ar cheann de thionscail na hÉireann atá ag fás, dar le Fáilte Éireann.  Cuirtear fáilte mhór roimh infhaighteacht lucht saothair séasúrach agus tá siad thar a bheith tábhachtach don ghnó; mar sin féin, tá imní ann i dtaca leis an leibhéal íseal traenála i measc an ghrúpa seo mar go mbíonn siad fostaithe go príomha i bhfeidhmeanna seirbhíse idirphlé custaiméara/turasóra". 

"Sin an fáth a bhfuil lúcháir mhór ar Chomhairle Chontae Dhún na nGall a bheith ábalta maoiniú a thabhairt don traenáil seo agus cé go dtabharfar an maoiniú i dtús báire ar bhonn treoirscéime do dhá scoil, táimid ag súil go leathnófar é seo sa todhchaí," a dúirt sé.Wed, 05 Apr 2017 15:53:00 BST

news

Tuilleadh sa mhír seo

Cuardaigh

Cuardaigh eolairí foirne & nuacht