Gaoth Deise do Dhún na nGall

Tá dúshraith a leagan síos ag an LYIT a chuirfeas Dún na nGall i gceartlár an mhargaidh mar lárionad sármhaitheasa d’fhuinneamh gaoithe.

Beidh Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn (LYIT) ar an chéad choláiste in Éirinn a bheas ag tairiscint clár darb ainm Teicneoir i bhFuinneamh Gaoithe, le creidiúnúchán BZEE, agus beidh sé ar an chéad champas in Éirinn ina mbeidh túr traenála tuirbín gaoithe, naoisilí agus lanna traenála. Is é seo cur chuige comhoibritheach ar mhaithe le Dún na nGall a bheith aitheanta mar lárionad sármhaitheasa i bhFuinneamh Gaoithe.

Tá chóir a bheith 240MW de chumas lonnaithe i nDún na nGall, rud a chiallaíonn gurb é seo an chontae leis an comhchruinniú leictreachais ó fhuinneamh gaoithe is mó sa tír. “Ceann de chuspóirí straitéiseacha an LYIT is ea forbairt eacnamaíoch an gheileagair réigiúnaí”, a deir an tUachtarán Paul Hannigan. “Tá tabhairt isteach an chúrsa creidiúnaithe ag leagan síos dúshraith chun go mbeidh Dún na nGall mar cheannródaí i bhFuinneamh Gaoithe. Tig le gach uile dhuine an acmhainneacht sin a fheiceáil agus fuair muid tacaíocht luachmhar ó Chomhairle Chontae Dhún na nGall, ó FÁS agus ó Bhord Fiontar Chontae Dhún na nGall.”

Lena chois sin, tá forbairt ar an Gheilleagar Glas mar cheann de na tosaíochtaí príomha atá ag Bord Forbartha Chontae Dhún na nGall. Táthar i bhfách go mór go mbeadh Dún na nGall ina lárionad sármhaitheasa i bhFuinneamh Gaoithe. I mí na Nollag, thug Bord Fiontar Chontae Dhún na nGall tacaíocht d’aon ghuth i gcomhair Lárionad Sármhaitheasa do Theicneolaíocht In-athnuaite a bhunú ar champas an LYIT. Déanfar é seo a reáchtáil trí chur chuige ina mbeidh comhoibriú iomlán ó ionadaithe ón LYIT, Comhairle Chontae Dhún na nGall, FÁS, Údarás agus Coiste Gairmoideachais Dhún na nGall – comhpháirtíocht ar a dtugtar Cuibhreannas Oideachais agus Oiliúna um Theicneolaíocht In-athnuaite.

Ba sa bhliain 2009 a fógraiodh an cúrsa do Theicneoirí i bhFuinneamh Gaoithe san LYIT agus fuarthas líon iarratas dochreidte, 132 iarrthóir do 16 áit. Rinneadh iomarcaíocht óna gcuid post i dtionscal na tógála ar mhórán de na daoine a chur isteach ar an chúrsa agus d’ofráil an clár slí bheatha úrnua dóibh i dtionscal atá ag fás.

Tá an Dr John Doran, Ceann na Roinne Leictreonaice & Innealltóireacht Mheicniúil san LYIT, thar a bheith tógtha faoin chlár seo, “Is é Dún na nGall an áit is fearr faoi choinne lárionad sármhaitheas i bhFuinneamh Gaoithe. Cheana féin, táimid ag feiceáil cuid mhór daoine a bhfuil spéis acu filleadh ar an oideachas agus ar athoiliúint; tá mórán deiseanna sa réimse seo agus tá sé ag fás leis.” Chuaigh John go dtí an Ghearmáin ar na mallaibh, in éineacht le léachtóirí ó choláiste sa Fhrainc, ar mhaithe le tuilleadh traenála a fháil in Innealtóireacht d’Fhuinneamh Gaoithe. Mar chuid den traenáil a rinne siad, bhí orthu dreapadóireacht suas go 80 méadar ar mhuilinn gaoithe chun iniúchadh ionsópach a dhéanamh ar ghiarbhoscaí.

D’éirigh go maith le LYIT ina hiarratas do reáchtáil Ardteastas Teicneora i bhFuinneamh Gaoithe, faoin tionscnamh um Ghníomhachtú an Mhargaidh Saothair, agus shínigh sí comhaontú le BZEE chun an cúrsa aitheanta seo a reáchtáil. Is ionad oideachais Gearmánach do fhuinneamh in-athnuaite é BZEE - Bildungszentrum für Erneuerbare Energien - BZEE e.V. San am i láthair is é an t-aon ionad oideachais agus oiliúna le haitheantas domhanda do theicneoirí i bhfuineamh gaoithe.

Déanfar an cúrsa do Theicneoirí i bhFuinneamh Gaoithe a chur ar fáil mar pháirt de na cúrsaí Leibhéal 7 atá beartaithe san LYIT agus beidh socrúchán oibre tionsclaíoch 6 seachtaine mar chuid den chúrsa. Tá pearsanra ó mhórán de na comhlachtaí móra san earnáil seo, macasamhail Siemens, B-9 Energy, Airtricity agus Nordex, fostaithe ag an choláiste.

Tá sé ar intinn ag an LYIT túr traenála tuirbín gaoithe a thógáil ar a campas, faoi réir ag cead pleanála. Fosta, ceannóidh sí dhá naoisil iomlán faoi choinne oideachais agus traenála, rud a réiteoidh an bealach do bhunú ceardlainne do chóiriú naoisilí agus ceardlann do chóiriú lanna rótair. Cuirfidh sé sin ar chumas na mac léinn taithí ar an láthair a fháil i mbaint anuas agus in atógáil an ghiarbhosca, na lainne agus córais an ghineadóra sa ghnáthmhuileann gaoithe.

D’fhéadfadh sé seo seans mór úrnua a chruthú do Dhún na nGall, ag cur an chontae chun tosaigh mar cheannródaí do fhuinneamh gaoithe in Éirinn, gníomh a osclóidh sa deireadh thiar thall mórán deiseanna úra do go leor daoine.Thu, 29 Apr 2010 10:45:00 BST

Nuacht & Imeachtaí

Tuilleadh sa mhír seo

Cuardaigh

Cuardaigh eolairí foirne & nuacht