about-top.jpg

Saol Mac Léinn

Áiseanna Spóirt ag LYIT

‌‌Tá áiseanna spóirt agus caitheamh aimsire lonnaithe san ionad ilfheidhmeach ar an champas (An Dánlann). Tá na háiseanna atá ar fáil ar chíos seachtrach mar a leanas.  Beidh fáilte is fiche roimh an phobal ginearálta chun úsáid a bhaint as na háiseanna seo: 

 • Halla spóirt/áis imeachtaí mór nua-aoiseach, 28m x 32m, le suíocháin chúisíneacha fhargáin le haghaidh 344.
 • Tá suíocháin bhreise ar fáil le haghaidh suas le 1100 duine.
 • Tá áiléar féachana os cionn an halla.
 • Tá láthair nua folláine coirp le haerchóiriú agus trealamh den scoth - 7 muileann coise, 6 rothar, 5 fheiste oiliúna croise, 3 inneall rámhaíochta agus réimse tromán (inneall agus saor).
 • Seomraí gléasta atá glan agus fairsing
 • Caifitéire
 • Ranganna (do gach duine - mic léinn, an fhoireann agus an pobal i gcoitinne)‌
 • Eolas ginearálta do Mhic Léinn  
 • Bróisiúr agus Praghasanna (don phobal i gcoitinne)
 • Campa Samhraidh Kool Kats’

Conas áirithint a dhéanamh (halla, spórtlann, gach áis):

Hall view

Uaireanta Oscailte

  Tréimhse Téarma
 • Luan 8.00 - 21.30
 • Máirt 8.00 - 21.30
 • Céadaoin 8.00 - 21.30
 • Déardaoin 8.00 - 21.30
 • Aoine 8.00 - 20.00
 • Satharn 11.00 - 15.00 (tréimhse téarma amháin)

Tabhair faoi deara led thoil go bhfuil amanna druidte níos luaithe i mí an Mheithimh, mí Iúil agus mí Lúnasa (6pm).

Tharlódh ná beadh an halla ar fáil ar feadh tréimhsí áirithe le linn na bliana acadúla mar gheall ar riachtanais na hInstitiúide – déan fiosrú led thoil.

Scholarships 1Scoláireachtaí Spóirt

Tá dhá chineál Scoláireachtaí Spóirt ar fáil ag an institiúid:

 • Scoláireachtaí Spóirt le haghaidh Iontrálaithe Nua, atá ar fáil do mhic léinn gur iontrálaithe nua ag an institiúid iad
 • Scoláireachtaí Spóirt Lánaimseartha ata ar fáil do mhic léinn atá cláraithe cheana féin ag an institiúid.  

Sa bhliain acadúil 2014-15 bronnadh 16 Scoláireacht Spóirt Lánaimseartha ar mhic léinn na hinstitiúide agus ag tús na bliana acadúla 2015/2016 bronnadh 3 Scoláireacht Spóirt le haghaidh Iontrálaithe Nua.  Leanann an institiúid as aitheantas agus luaíocht do gach mach léinn a léiríonn a gcumas iarrachtaí spóirt agus staidéir acadúla a chur chun cinn i dteannta a chéile.

 • Scoláireacht le haghaidh Iontrálaithe Nua:

Sa chás go nglactar leat ar chúrsa staidéir lánaimseartha ag IT Leitir Ceanain, mar fhochéimí nó mar iarchéimí agus go bhfuil tú faoi láthair mar bhall de phainéal Contae peile nó iománaíochta CLG mar bhall de phainéal sacair Sraith na hÉireann, tá tú incháilithe ar iarratas a dhéanamh ar Scoláireacht Spóirt le haghaidh Iontrálaithe Nua. Measfar iarratasóirí a n-éiríonn leo ar bhonn a gcumas spóirt agus bronnfar orthu thart faoi €1,000 go €1,400 don bhliain acadúil, a íocfar i dtráthchodanna.   

 • Scoláireacht Spóirt Lánaimseartha:

Baineann an scoláireacht le mic léinn IT Leitir Ceanainn atá páirteach cheana féin i gcúrsa staidéir ag an institiúid. Bronntar scoláireacht dá leithéid seo gach bliain acadúil, ag deireadh an 1ú seimeastair (Eanáir 2016). Tá foirmeacha iarratais ar fáil go hinmheánach ón Oifigeach Spóirt, a chinnfidh oiriúnacht an iarratasóra, le haird ar thiomantas an iarratasóra chuig traenáil agus cluichí san institiúid agus a d(h)ul chun cinn acadúil. Íocfar €1,400, in dhá thráthchuid, le hiarratasóirí a n-éirionn leo.  

 Áirítear iad seo a leanas ar shochair bhreise scoláireachta:

 • Ballraíocht giomnáisiam saor in aisce  
 • Dochtúir Ginearálta agus fisiteiripe cairte saor in aisce (ar iarratas)
 • Trealamh Traenála/Spóirt curtha ar fáil ag an institiúid
 • Tacaíocht Cóitseála  
 • Cuidiú ó Sheirbhísí Tacaíochta Foghlama Matamaitice agus Cumarsáide, más gá.  

Tionacht Scoláireachta

Níl an scoláireacht ar fáil ach amháin sa bhliain ina thairgtear é. Ní féidir é a chur ar athló. Le haghaidh liosta iomlán na dtéarmaí agus coinníollacha, cliceáil Téarmaí agus Coinníollacha Scoláireachtaí Spóirt Réamh-Iontrála

Roghnófar na hiarratasóirí don dá chineál Scoláireachta Spóirt tar éis do na mic léinn incháilithe uile foirmeacha a chur isteach. Ní foláir foirmeacha iarratais sínithe agus comhlánaithe a sheoladh sa phost chuig Paddy Gallagher, Oifigeach Spóirt, Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn, Bóthar an Chalaidh, Leitir Ceanainn. Chun foirm iarratais a fháil, cliceáil Foirm Iarratais ar Scoláireacht Spóirt Réamh-Iontrála

Íoctar Scoláireachtaí Spóirt chuig na hiarratasóirí a n-éiríonn leo ina dtráthchodanna le linn na bliana acadúla.

Ceisteanna Coitianta

C: An gá dom bheith mar mhac léinn ar an gCúrsa BSc Feidhmiú Spóirt, Scoil Staidéir Ghnó, chun iarratas a dhéanamh ar Scoláireacht Spóirt le haghaidh Iontrálaí Nua?  
F: Ní gá duit, is féidir leat cur isteach ar Scoláireacht le haghaidh Iontrálaí Nua ach iarratas a bheith déanta agat ar chúrsa staidéir lánaimseartha ag LYIT, i Scoil nó i Roinn ar bith.

C: An bhfuil sé ró-dhéanach cur isteach ar Scoláireacht Spóirt le haghaidh Iontrálaí Nua i mí Mheán Fómhair, díreach roimh chlárú?
F: Is baolach go bhfuil sé ró-dhéanach faoin am sin, mar ní foláir iarratais a bheith faighte roimh an dáta druidte i mí an Mheithimh.

C: An gá dom bheith mar bhall de phainéal Contae CLG nó de phainéal Sraith na hÉireann, chun cur isteach ar Scoláireacht le haghaidh Iontrálaí Nua?  
F: Iarann an institiúid an riachtanas seo mar bhonn leis an gcaighdeán atá bainte amach agat sa réimse spóirt is rogha leat. Ní foláir litir dheimhniúcháin gur ball tú de phainéal CLG nó Sraith na hÉireann, agus é sínithe, a chur leis an bhfoirm iarratais chomhlánaithe uait.

Déan teagmháil le

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi chúrsaí Spóirt agus Scoláireachtaí Spóirt ag Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn, déan teagmháil le:

Paddy Gallagher, Seirbhísí na Mac Léinn
Tel: +353 (74) 91 86810
Ríomhphost: paddy.gallagher@lyit.ie

Clubanna Spóirt

Déanann Bainisteoir an Ionaid agus foireann an Ionaid na háiseanna spóirt agus an clár caitheamh aimsire (imeachtaí & ranganna) a stiúradh. Riarann an tOifigeach Spóirt na clubanna spóirt agus an clár scoláireachtaí. Ar na clubanna spóirt atá ar bun laistigh den Institiúid áirítear iad seo a leanas -

 • Lúthchleasa
 • Badmantan
 • Cispheil
 • Dreapadóireacht
 • Iomáint
 • Rugbaí
 • Cnocadóireacht
 • Peil Ghaelach (fir & mná)
 • Sacar (fir & mná)
 • Eitpheil
 • Friosbaí

Tugtar spreagadh agus tacaíocht maidir le rannpháirtíocht aonair i roinnt eile cúrsaí spóirt chomh maith.

Tá fáilte roimh chách ón phobal agus teacht acu ar na háiseanna uile ins An Dánlann.

Clár Caitheamh Aimsire

 • Tá cláir aclaíochta dírithe ar dhaoine aonair chomh maith le comhairle ar leith ar fáil ó bhaill foirne cáilithe.
 • Clár éagsúil caitheamh aimsire – atá ar oscailt do mhic léinn agus don phobal, a chuimsíonn (2016):
 • Aeróbaic Céime 50/50
 • Cleachtadh Coirp
 • Spin Fit
 • Cleachtadh Cuarda
 • Rince
 • Pilates
 • Traenáil Phearsanta
 • Club Tanúcháin
 • Club Bogshodair
 • Imeachtaí agus Cóisir Lá Breithe do Pháistí
 • Campa Samhraidh do Pháistí

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil led thoil le:

Helen Kennedy
Bainisteoir – Ionad Spóirt
Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn
Bóthar an Chalaidh
Leitir Ceanainn
Co Dhún na nGall
(t) +35374 9186868
(e) Helen.Kennedy@lyit.ie

Riarachán agus Fáiltiú +35374 9186800.

Eolas faoi Scoláireachtaí Spóirt:
Paddy Gallagher, Seirbhísí na Mac Léinn
Déan teagmháil le:  91 86810
paddy.gallagher@lyit.ie

 

Updated: Tue, 28 Nov 2017 14:15:52 GMT

Cuardaigh

Cuardaigh eolairí foirne & nuacht